Turvallisemman tilan periaatteet

Johdanto

Code of Conduct on Sureo:n laatima toimintaopas, jota hyödynnetään MatkaRaTa ry:n toiminnassa oleville ja toimintaan osallistuville sekä MatkaRaTa ry:n tapahtumiin osallistuville. MatkaRaTa ry haluaa varmistaa tasavertaisen ilmapiirin tapahtumissaan. Toimintaopas käsittelee yhdenvertaisuutta, kiusaamis- ja häirintätilanteita ja niihin puuttumista. Kaikkien MatkaRaTa ry:n tapahtumiin osallistuvien viihtyvyyden takaamiseksi vastuulliset säännöt ovat tärkeät.
Toimintaopasta sovelletaan MatkaRaTa ry:n tapahtumien yhteydessä tapahtuman virallisen ohjelman aikana, eli siitä lähtien kun tapahtuma on merkitty alkamaan ja siihen asti, kun tapahtuma on merkitty loppumaan. Epävirallisia jatkoja toimintaopas ei koske.
Suomen perustuslain §6:ssä todetaan ihmiset yhdenvertaisiksi ja yhdenvertaisuuslain §6:ssä kielletään yllä mainittuihin ominaisuuksiin perustuvan välillisen ja välittömän syrjinnän sekä häirinnän.
”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” (Suomen perustuslaki §6)

”Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.” (Yhdenvertaisuuslaki §6)
Jokainen voi kokea häirinnän eri tavalla, ei ole yksiselitteistä tapaa määritellä henkilön kokemuksia. Tämän toimintaoppaan tarkoituksena on luoda puitteet, joissa kaikki osallistujat voivat kokea itsensä yhdenvertaisiksi ja tervetulleiksi osaksi MatkaRaTa ry:n yhteisöä.

Epäasiallinen käytös  

Jatkossa käytämme yhteisesti sanoja häirintä ja häirintätilanne, jotka tarkoittavat myös  syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen tilanteita. MatkaRaTa ry:n toimintaan ja tapahtumiin osallistuu monia erilaisia ihmisiä, jotka ovat monesti yhteiskunnallisesti aktiivisia ja mielipiteitä, ideologioita ja identiteettejä omaavia henkilöitä. On tärkeää muistaa kunnioittaa myös jokaisen osallistuvan henkilön mielipiteen ja ilmaisun vapautta. Jokaisen ilmaisun ja mielipiteen vapauden kunnioittaminen on ensiaskel syrjimättömään ja häirintävapaaseen tapahtumaan. 

Restonomeina alkoholituotteet nousevat tapahtumissamme erityisesti esille, sillä  alkoholi ja sen oheistuotteet ovat suuressa osassa koulutustamme. Nostot  alkoholituotteista eivät ole painostusta alkoholin nauttimiseen, vaan niitä tuodaan esille esimerkiksi koulutustarkoituksessa tai yhteistyön merkeissä. Suomalainen  alkoholikulttuuri voi myös olla painostava, varsinkin niille, jotka eivät alkoholia käytä.  Alkoholin käyttö tai käyttämättömyys on kuitenkin jokaisen oma valinta, eikä sitä tule  arvostella tai ihmetellä. 

Sosiaalinen media on olennainen osa MatkaRaTa ry:n tapahtumia. MatkaRaTa ry:llä on erilaisia keskusteluryhmiä, jotka toimivat virallisina sekä epävirallisina viestintäkanavina. Sosiaalisessa mediassa ja verkossa viestintä voi olla joskus haastavaa, joten väärinymmärryksiä voi syntyä helpommin. Viestintäkanavissa erilainen vitsailu on  hauskaa, mutta vitsaillessa tulee ottaa huomioon hyvän maun rajat.

Häirintä ja syrjintä  

”Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Laissa häirintä määritellään  käyttäytymisen, jolla loukataan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti. Häirinnässä henkilö luo käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilö halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin. Käyttäytyminen ymmärretään laajasti niin, että kyse voi olla esimerkiksi sähköpostiviesteistä, ilmeistä, eleistä tai epäasiallisen materiaalin esiin laittamisesta esimerkiksi netissä tai muunlaisesta viestinnästä. Ihmisarvoa loukkaavan käyttäytymisen ei tarvitse suoraan kohdistua tiettyyn ihmiseen, vaan se voi kohdistua myös johonkin ihmisryhmään.” (syrjinta.fi) 

”Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan perusteettomasti huonommin jonkin  henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Yleinen syrjintäkielto on määritelty Suomen perustuslaissa 6 §. Sen mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi lain mukaan syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.” (thl.fi)

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä  

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua  syrjintää.  

”Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan  seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan  henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava,  vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.” (tasa-arvo.fi) 

”Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei toivottua käytöstä, joka ei ole  luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän  henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen,  halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.” (tasa-arvo.fi)

Häirintäyhdyshenkilötoiminta 

MatkaRaTa ry:n häirintäyhdyshenkilöinä toimivat MatkaRaTa ry:n hallituksen kokouksessa valitut henkilöt. MatkaRaTa ry:n hallitus voi halutessaan nimetä kaksi häirintäyhdyshenkilöä tapahtumiin, jotka ovat mielellään eri sukupuolta. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa henkilökohtaisesti tapahtumien ajan, mutta myös muita yhteydenottokeinoja on saatavilla. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä myös tapahtuman jälkeen. 

Häirintää kohdatessa yhteydenoton saatuaan häirintäyhdyshenkilö ja häirintää kokenut henkilö keskustelevat tilanteesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.  Häirintäyhdyshenkilö toimii aina luottamuksella, eikä koskaan ryhdy ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa toimenpiteisiin. Häirintäyhdyshenkilö voi tarvittaessa toimia  vain keskustelun tukena, mikäli häirintää kokenut henkilö ei vaadi toimenpiteitä. 

 

Toimintaohjeita häirintätilanteissa  

Mikäli koet häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä tai koet jotakuta muuta  häirittävän tai syrjittävän, ota yhteyttä ilmoitettuihin häirintäyhdyshenkilöihin. 

 • Kerro mitä olet kokenut tai mitä on tapahtunut. 
 • Keskustele häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteen ratkaisemisesta.
 • Häirintäyhdyshenkilö voi: 
  • Ottaa yhteyttä häirintätilanteen osapuoliin ja keskustella tapahtuneesta.
  • Järjestää häirintätilanteen molemmille osapuolille mahdollisuuden

keskustella tapahtuneesta. 

 • Neuvoa häirintätilanteen osapuolia ottamaan yhteyttä erilaisiin tukipalveluihin, kuten puhelinpalvelut 
 • Koota toimenpiteistä päättävän ryhmän 

 

 • Mikäli häirintätilanne on erittäin räikeä ja loukkaava, häirintäyhdyshenkilö kokoaa eri toimihenkilöistä koostuvan ryhmän, joka päättää toimenpiteistä, joka voi: 
  • Ottaa yhteyttä häirinnästä syytetyn henkilön esihenkilöön 
  • Päättää mahdollisista kurinpitotoimista, kuten ohjelmaosiosta tai tapahtumasta poistamisesta, tai jopa porttikiellosta tapahtumiin