Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on MatkaRaTa ry. MatkaRaTa ry:stä voidaan puhua myös restonomien koulutusalajärjestönä. Yhdistyksen säännöissä MatkaRaTa ry:hyn viitataan koulutusalajärjestönä. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Jyväskylä ja kaikki viralliset kokousasiakirjat tulee esittää suomeksi sekä englanniksi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Koulutusalajärjestön tarkoituksena on

– Valvoa Jyväskylän ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden oikeuksia.
– Toimia yhdyssiteenä sekä tiedonvälittäjänä, edistää yhteistoimintaa jäsenistön, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä muiden sidosryhmien välillä.
– Ylläpitää ja kehittää yhteistyötä restonomiopiskelijoiden ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan henkilöstön välillä ja näin valvoa opetuksen laatua.
– Toimia jäsentensä etujärjestönä.
– Parantaa ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä sekä lisätä opiskelumotivaatiota järjestämällä vapaa-ajan toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi koulutusalajärjestö

– Harjoittaa jäsentensä palvelemiseksi voittoa tavoittelematonta toimintaa.
– On tiiviissä vuorovaikutuksessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan henkilöstön kanssa.
– Tekee yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun muiden koulutusalajärjestöjen kanssa.
– Pitää yhteyttä Suomen Restonomeihin (SURE ry) ja muihin valtakunnallisiin restonomiopiskelijoiden opiskelijayhdistyksiin.
– Pitää huolen tiedottamisesta ja viestinnästä sidosryhmien välillä.
– Järjestää aktiivisesti toimintaa jäsenilleen, kuten ohjelmallisia illanviettoja, opinto- ja virkistysmatkoja sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi koulutusalajärjestö voi

– Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
– Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.
– Ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.
– Hakea avustuksia.
– Järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.
– Järjestää erilaisia juhlia ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

3§ Jäsenet

Koulutusalajärjestöllä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Koulutusalajärjestön varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelijat, jotka hyväksyvät koulutusalajärjestön tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja päättää heiltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta.

Koulutusalajärjestö voi ottaa kannatusjäseniä hallituksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai juridinen henkilö. Kannatusjäsen voidaan erottaa koulutusalajärjestön hallituksen kokouksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus koulutusalajärjestön kokouksissa.

Koulutusalajärjestö voi ottaa kunniajäsenekseen luonnollisen tai juridisen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt koulutusalajärjestön toimintaa. Kunniajäseneksi ottamisesta päättää koulutusalajärjestön hallituksen kokous. Kunniajäseneksi hyväksymiseen tarvitaan koulutusalajärjestön hallituksen kokouksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätös. Kunniajäsen voidaan erottaa koulutusalajärjestön hallituksen kokouksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus koulutusalajärjestön kokouksissa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota koulutusalajärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti koulutusalajärjestöä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Oppilaitoksesta eroava tai opintonsa päättävä voidaan erottaa koulutusalajärjestöstä.

5§ Hallitus ja hallituksen toiminta

Koulutusalajärjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu koulutusalajärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla MatkaRaTa Ry:n varsinainen jäsen.

Hallituksen sisäiset toimenkuvat jaetaan erikseen koolle kutsuttavassa hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Hallituksen toimenkuvia jaettaessa tulee huomioida, että sihteeri ja taloudenhoitaja pitää nimetä.
Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus kokoustaa puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Koulutusalajärjestön nimen kirjoittaminen

Koulutusalajärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Kaksi aina yhdessä.

7§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Koulutusalajärjestön tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

8§ Koulutusalajärjestön kokoukset

Koulutusalajärjestö pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta.

Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous pidetään syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun koulutusalajärjestön kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) koulutusalajärjestön varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Koulutusalajärjestön kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Koulutusalajärjestön päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli koulutusalajärjestön jäsen haluaa saada jonkin asian koulutusalajärjestön hallituksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle.

Etäosallistuminen on mahdollista koulutusalajärjestön kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla.
Etäosallistumisesta päättää hallitus.

9§ Koulutusalajärjestön kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava koulutusalajärjestön kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokousten kokouskutsu, esityslista ja muut tarvittavat liitteet on lähetettävä koulutusalajärjestön jäsenille sähköpostitse.

10§ Sääntömääräiset kokoukset

Koulutusalajärjestön kevätkokouksessa
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen esityslista.
– Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
– Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Koulutusalajärjestön syyskokouksessa
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Hyväksytään kokouksen esityslista.
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet.
– Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja koulutusalajärjestön purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä koulutusalajärjestön jäsenkokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai koulutusalajärjestön purkamisesta.

Koulutusalajärjestön purkautuessa sen varat luovutetaan koulutusalajärjestön kokouksen päätöksellä opiskelijatoimintaan tai muuhun Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita tukevaan toimintaan.